Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Với mục tiêu luôn hướng tới sự phát triển bền vững, tạo ra môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo nhất, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các năng lực cá nhân và tạo dựng sức mạnh tập thể để mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.

GLOBAL M&E  quan tâm tới việc mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác, đặc biệt là các đối tác có tiềm năng trong các lãnh vực bảo trì, quản lý dự án, tổ chức sự kiện.

GLOBAL M&E  tạo dựng bộ máy và cơ chế chính sánh đảm bảo sự hợp tác tốt nhất với các đối tác trong nước và nước ngoài trên cơ sở hợp tác kinh doanh bình đẵng, cùng có lợi.

GLOBAL M&E  nỗ lực phát triển để trở thành một công ty lớn mạnh được biết đến trên thế giới và mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động, cho doanh nghiệp.