Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

GLOBAL M&E   luôn hoạt động dựa trên những giá trị sau:

  1.  Khách hàng là trọng tâm: Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược.
  2. Trách nhiệm xã hội :Với vai trò của một doanh nghiệp GLOBAL M&E   không chỉ tập trung mục tiêu kinh doanh mà còn tích cực khẳng định sự lãnh đạo của mình trong việc cải thiện mức sống xã hội và sự phát triển cho CB - CNV và cho cộng đồng.
  3. Uy Tín và Chất lượng: GLOBAL M&E   luôn luôn đặt ra những tiêu chuẩn để đáp ứng hoặc vượt những yêu cầu của Khách hàng