Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC

Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc phòng chống cháy nổ như sau:

 Hệ thống điện

- Bảo trì máy móc

- Kiểm tra đường dây mối nối

- Kiểm tra trang thiết bị PCCC

- Kiểm tra sắp xếp lại thiết bị PCCC

Ngoài ra, hệ thống chữa cháy bằng tay cũng được nhân viên vận hành một cách thành thạo

- Tổ chức cho đội PCCC học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.

- Kết hợp đội PCCC với Công ty để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.

- Kết hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cho phương án PCCC.

- Bên cạnh đó, khi không may có cháy xảy ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động sẽ phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng để dập tắt đám cháy.