Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện

Vận hành, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống điện theo đúng quy trình, đảm bảo nguồn điện được cung cấp liên tục cho khách hàng, kể cả trường hợp nguồn điện lưới bị ngắt